پوشش در ایران زمین

پوشش در ایران باستان بنا به شرایطی که بوده است همیشه سبک و اسلوب خاصی داشته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پوشش تمام بدن در دوره‌های مختلف تاریخی چه نزد زنان و چه نزد مردان در ایران یک حقیقت بوده‌است و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده‌اند. اما این را بایستی درنظر داشت که پوشش کامل و آراسته همراه با تزیینات زنان در ایران سبک خاص خودش را داشته و برخی معتقدند، این پوشش کامل و آراسته به نوعی ریشه به وجود آمدن حجاب در دنیا است.

منبع : گوهر وجود |تاریخ پوشاک در ایران
برچسب ها : پوشش ,پوشش کامل